top of page

​課程介紹

​收費表

​A

室內課程

欣賞茄萣濕地生態紀錄片

茄萣濕地環境介紹

茄萣濕地候鳥介紹

1 HR

●視聽教室人數以50人為最高上限

10人以下  | 2000元 |  講師:1

20人上限  | 4000元 |  講師:1

30人上限  | 6000元 |  講師:2

40人上限  | 8000元 |  講師:2

50人上限  | 10000元 |  講師:3

60人上限  | 12000元 |  講師:3

60人以上  | 14000元 |  講師:3

bottom of page